THÔNG TIN PHIM

T�nh H� R?c Ch�y | Summer Love - 10504

  • Tên phim:T�nh H� R?c Ch�y | Summer Love  
  • Đạo diễn:Wilson Chin,  
  • Diễn viên:Phim H�i H??c,  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Việt Nam  
  • Thể loại:Other 
  • Thời lượng:2011 
  • Phát hành:10504 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

T�nh H� R?c Ch�y : C�u chuy?n b?t ??u v?i 3 ng??i ?�n �ng t? ba t?ng l?p kh�c nhau trong cu?c s?ng. H? l� nh?ng ng??i s?ng m?t cu?c s?ng r?t b�nh th??ng ? H?ng K�ng nh?ng t?t c? ??u c� m?t ?i?m chung duy nh?t v� tuy?t v?ng v� t�nh y�u. H? quy?t ??nh ?i du l?ch ??n H?i Nam, Trung Qu?c, trong vi?c t�m ki?m t�nh y�u. Cu?c phi�u l?u c?a h?, h? ph?i ch?u nhi?u xui x?o...