THÔNG TIN PHIM

S�t Th? M�o Hoang | Cat Run - 2011

  • Tên phim:S�t Th? M�o Hoang | Cat Run  
  • Đạo diễn:John Stockwell,  
  • Diễn viên:Paz Vega, Janet McTeer, Christopher McDonald  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Mỹ - Châu Âu  
  • Thể loại:Hành Động 
  • Thời lượng:Đang cập nhật 
  • Phát hành:2011 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

S�t th? m�o hoang, Cat Run : Hooker Andorran v� m? Catalina "Cat" Rona ???c thu� ?? tham gia trong m?t orgy Montenegro v?i h? t?ng kh�c v� ng??i ?�n �ng m?nh m? v� Th??ng ngh? s? M? William Krebb. ?i?u g� sai tr�i v?i ch�nh tr? v� t?t c? c�c c� g�i b? s�t h?i b?i s? an to�n c?a c�c m�y ch? ?? tr�nh c�c nh�n ch?ng. Tuy nhi�n C�t ch?y tho�t v� mang l?i m?t ? ??a c?ng v?i th�ng tin m?t c?a m�nh. C� m?t cu?c truy l�ng cho C�t v� s�t th? t�n nh?n c?a Helen Bingham ???c thu� ?? l?y HD v� gi?t C�t. Trong khi ?� ng??i M? Julian Simms v� Anthony Hester quy?t ??nh m? m?t c? quan th�m t? ?? quy�n g�p ti?n. Khi h? nh�n th?y tr�n c�c t? b�o cho r?ng, C�t ?ang b? truy ?u?i, h? quy?t ??nh t�m ki?m c?a m�nh ra hy v?ng s? nh?n ???c m?t ph?n th??ng. Tuy nhi�n, h? b?ng qua con ???ng c?a Helen v� h? s? b?o v? C�t t? k? gi?t ng??i. Khi Helen b? ph?n b?i b?i nh?ng ng??i ?� thu� c�, c� quy?t ??nh gi�p ?? Anthony, Julian v� C�t ?? l?y HD v� t? do c?a h?